"To tak, jakbyśmy znaleźli niezwykle skuteczną technikę ratowania ludzi przed utonięciem, ale po wyciagnięciu człowieka z wody pozostawili go, kaszlącego na wpół uduszonego, własnemu losowi w poczuciu, że zrobiliśmy to, co do nas należało". FITZHUGH MULLAN,

...My robimy więcej
Aktualności

Oficjalny start projektu Obywatele dla Zdrowia

14 października 2016

logo_obywatele-dla-zdrowia

Obywatele dla Zdrowia budują dialog społeczny w ochronie zdrowia

Fundacja Urszulki Jaworskiej uczestniczy w projekcie Obywatele dla Zdrowia konsultując akty prawne w ochronie zdrowia w ramach Grupy Konsultacyjnej Projektu.

Projekt „Obywatele dla Zdrowia” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach V Osi priorytetowej Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Celem projektu jest rozwój dialogu społecznego pomiędzy organizacjami pacjentów a organami administracji publicznej – rządowej i samorządowej szczególności z Ministerstwem Zdrowia.

Lider Projektu: Polska Koalicja Pacjentów Onkologicznych
Partnerzy:
 Rzecznik Praw Pacjenta oraz Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych.

Okres realizacji: wrzesień 2016 r. – czerwiec 2018 r.

Projekt ma na celu:

  • Podniesienie kompetencji organizacji pacjenckich z zakresu partycypacji społecznej
  • Zachęcenie organizacji pacjenckich do udziału w konsultacjach publicznych
  • Upowszechnianie informacji na temat konsultacji publicznych, konsultacji istotnych rozwiązań systemowych w ochronie zdrowia oraz konsultach prowadzonych przez lokalne jednostki samorządu terytorialnego
  • Trwały udział organizacji pacjenckich w procesach dialogu w ochronie zdrowia
  • Wypracowanie programu współpracy organizacji pacjneckich z Ministerstwem Zdrowia oraz zwiększenie współpracy międzysektorowej

Wypracowanie praktycznego dla organizacji pozarządowych w ochronie zdrowia na temat partycypacji i dialogu społecznego, który będzie służył organizacjom w kolejnych latach

logotypyprojektobywateledlazdrowia

 

Leczenie Osób Starszych – Badanie Ankietowe

18 lipca 2016

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu na temat leczenia osób starszych

 

Szanowna Pani / Szanowny Panie,

W polskim społeczeństwie szybko przybywa osób starszych. W związku z tym pojawiają się nowe wyzwania dla systemu opieki zdrowotnej, oraz całego społeczeństwa.

Jednym z nich jest zjawisko politerapii. Politerapia (zwana również polipragmazją) to stosowaniu wielu leków u jednego pacjenta. Niesie ona ze sobą realne zagrożenia, takie jak interakcje lekowe, działania niepożądane, a także wzrost kosztów leczenia.

W związku z tym w wielu krajach podejmowane są poszukiwania rozwiązań, które pomogłyby lepiej radzić sobie z problemem politerapii wśród osób starszych. Europejski Projekt SIMPATHY stawia sobie za cel poznanie tych rozwiązań.

Niniejszym, zwracamy się do Pani/Pana o wzięcie udziału w badaniu SIMPATHY i podzielenie się z nami informacjami, czy zetknęła się Pani/Pan z rozwiązaniami, mogącymi poprawić leczenie osób starszych. Szczególnie zależy nam na udziale w badaniu pacjentów i ich opiekunów, którzy takie problemy znają z własnego doświadczenia, a których głos nie zawsze jest w pełni słyszalny.

Aby wziąć udział w badaniu, proszę kliknąć poniższy link:

https://www.surveymonkey.com/r/SIMPATHYPoland

OP_A

Udział w tym badaniu jest całkowicie dobrowolny i anonimowy. Zgromadzone dane posłużą nam do opracowań naukowych, a także do zbudowania europejskiej strategii zarządzania politerapią wśród osób starszych.

Z góry dziękujemy za czas poświęcony na udział w ankiecie!

  1. Prosimy także o przesłanie informacji o badaniu swoim Koleżankom i Kolegom – zależy nam na dotarciu do możliwie szerokiej reprezentacji środowiska pacjentów!

 

Za zespół Projektu SIMPATHY (www.SIMPATHY.eu)

Prof. P. Kardas

e-mail: przemyslaw.kardas@umed.lodz.pl

 

 

Darowizna

Projekt i wykonanie: Agencja Interaktywna Netivo