Dekalog Dawcy

Dekalog – czyli co powinieneś zrobić by zostać potencjalnym dawcą szpiku!

1. Musisz wyrazić chęć niesienia pomocy drugiemu człowiekowi!
Szpik kostny może zostać wyprodukowany tylko przez ludzki organizm, dlatego tak ważne jest pozyskiwanie dawców szpiku.

2. Powinieneś być osobą zdrową, w wieku od 18-50 lat. Jeśli nie chorowałeś na gruźlicę, nowotwory, choroby hematologiczne, wirusowe zapalenie wątroby, nie jesteś nosicielem wirusa HIV, HBS (żółtaczki) i cytomegalii (jest to choroba zakaźna wywoływana przez wirusa CMV. Człowiek może się zarazić od drugiego człowieka drogą bezpośredniej styczności poprzez ślinę, mocz oraz drogą płciową), prawdopodobnie możesz zostać dawcą. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących możliwości bycia dawcą. Przeciwwskazań natury medycznej lub innej prosimy o bezpośredni kontakt telefoniczny 22-617-54-88 lub email:register@fundacjauj.pl

3. Na stronie www.szpik.info znajduje się ogólnopolska lista laboratoriów wykonujących badania HLA. Znajdź takie najbliższe swemu miejscu zamieszkania lub pobytu. Zadzwoń i umów się na spotkanie. Wszelkie formalności wypełnisz na miejscu, złożysz deklarację i oddasz krew do badań

4.
Jeśli już pobrana została od Ciebie krew, zostanie ona zbadana i na podstawie tych badań zostaną określone tzw. antygeny zgodności tkankowej HLA To taki swoisty kod genetyczny. Te dane zostaną umieszczone w rejestrze dawców i oznaczone specjalnym symbolem. Będą one udostępniane ośrodkom transplantacyjnym na całym świecie, które poszukują dawców dla swoich chorych. Jeśli jakiś chory będzie posiadał takie same antygeny zgodności tkankowej jak ty, będzie to oznaczało, że możesz być dla niego dawcą szpiku.

5. Pamiętaj, że nie przesyłamy potencjalnym dawcom wyników badań.
Oraz, że na ich podstawie nie można stwierdzić, czy ktoś „nadaje się” na dawcę. Dopiero w wypadku gdy znajdzie się chory zgodny genetycznie z Tobą, zostaniesz o tym poinformowany i zaproszony na badania uzupełniające: morfologię krwi, badania wirusologiczne, ekg. Dawca i biorca mogą posiadać różne grupy krwi. To nie ma znaczenia. Po przeszczepie szpiku biorca „przejmuje” grupę krwi swojego dawcy!

6. Szpiku nie można oddać do banku tak jak się oddaje krew. Może on zostać od Ciebie pobrany tylko i wyłącznie dla konkretnego pacjenta, który ma takie same antygeny zgodności tkankowej jak Ty.

7. Może się tak zdarzyć, że zostaniesz poproszony o oddanie szpiku kilkakrotnie.
Może być i tak, że nie oddasz go nigdy. Wszystko zależy od tego, jaki jest układ antygenów pacjentów poszukujących dawców szpiku.Prawdopodobieństwo zostania dawcą jest niewielkie. Trzeba mieć duzo szczęścia.

8. Szpik kostny można oddać tylko i wyłącznie HONOROWO i bezinteresownie. Dawca i biorca co najmniej przez rok pozostają sobie nieznani. Po tym okresie na życzenie obu stron, może dojść do ujawnienia ich danych a tym samym do spotkania w obecności rejestru reprezentującego dawce i kliniki reprezentującej biorcę.

9. Jeśli chcesz się dowiedzieć w jaki sposób pobierany jest szpik kostny, kliknij tutaj.

10. Jeśli chcesz wiedzieć jak pobiera się do przeszczepu komórki krwiotwórcze z krwi obwodowej kliknij tutaj.

PAMIĘTAJ. Wszystkie badania związane z dawstwem szpiku wykonujemy maksymalnie blisko miejsca zamieszkania lub pobytu.

Według najnowszej ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U. z 2005r. Nr 169, poz. 1411) dawcy szpiku lub komórek krwiotwórczych krwi obwodowej przysługują następujące przywileje:

Dawstwo komórek, tkanek i narządów lub ich części

Art. 22. 1. Dawcy szpiku lub innych regenerujących się komórek i tkanek przysługuje tytuł Dawca Przeszczepu.
2. Odznakę i legitymację potwierdzającą posiadanie tytułu Dawca Przeszczepu wydaje zakład opieki zdrowotnej, który pobrał szpik lub inne regenerujące się komórki lub tkanki.
3. Dawcy Przeszczepu, który oddał szpik lub inne regenerujące się komórki i tkanki więcej niż raz oraz dawcy narządu, przysługuje tytuł Zasłużony Dawca Przeszczepu.
4. Odznakę i legitymację, potwierdzającą posiadanie tytułu Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, wydaje minister właściwy do spraw zdrowia na wniosek Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnego do Spraw Transplantacji „Poltransplant”.
5. Wydatki związane z wydaniem legitymacji i odznak, o których mowa w ust. 2 i 4, są pokrywane z budżetu państwa, z części której dysponentem jest minister właściwy do spraw zdrowia.
6. Minister właściwy do spraw zdrowia określi, w drodze rozporządzenia, wzory legitymacji i odznaki oraz sposób i tryb nadawania odznaki „Dawca Przeszczepu” i „Zasłużony Dawca Przeszczepu” wraz ze sposobem dokumentowania ilości pobrań dla celów nadania tej odznaki, uwzględniając dane gromadzone przez Centrum Organizacyjno-Koordynacyjne do Spraw Transplantacji „Poltransplant” oraz propagowanie dawstwa tkanek, komórek i narządów.

Art. 23. 1. Dawcy Przeszczepu i Zasłużonemu Dawcy Przeszczepu przysługują uprawnienia do korzystania poza kolejnością z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.
2. Dawcy szpiku lub komórek krwiotwórczych z krwi obwodowej oraz dawcy narządu, który w związku z zabiegiem pobrania doznał uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia, przysługuje odszkodowanie na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego.

Art. 24. Podmioty podejmujące działania w zakresie propagowania dawstwa komórek, tkanek lub narządów są obowiązane poinformować ministrawłaściwego do spraw zdrowia o zakresie tych działań.